Shërbime juridike për çështje të ndryshme

Shërbime juridike për çështje të ndryshme
Shërbimet tjera juridike dhe të avokatisë që ofrojmë në zyrën tonë në kuadër të ndihmës, interpretimit, përfaqësimit dhe këshillëdhënës:
 
 
 
 
 
 
1.      Çështje të drejtësisë: mbrojtje e përfaqësim i palës (klientit) në gjyq.
2.      Këshilltar ligjor, avokat mbrojtës.
3.      Marrëdhënie ndërkombëtare (marrëveshje binjakëzimi).
4.      Konsulencë juridike në nivel nacional dhe internacional.
5.      Marrëveshje biznesore  për shërbime ligjore.
6.      Marrëveshje individuale për shërbime ligjore.
7.      Marrëveshje midis personave juridik dhe fizik “biznes-biznes”, “biznes-individ”. “individ-individ” dhe tjera.
8.      Parashtrim i kërkesave, ankesave dhe shkresave të ndryshme zyrtare.
9.      Shqyrtim dhe mendim paraprak për projektet e kontratave të organeve të administratës publike, institucioneve dhe subjekteve të ndryshme.
10. Përfaqësim i subjekteve para gjykatës kushtetuese.