Kuptimi dhe përkufizimi i Sanksionit penal
Kuptimi dhe përkufizimi i Sanksionit penal Dr.sc. Resmi HoxhaKuptimi dhe përkufizimi i Sanksionit penalSanksionet penale janë masa të shtrëngimit të parapara me dispozita pozitive ligjore të cilat aplikohen ndaj kryerësve të veprave penale.
Zhvillimi i legjislacionit dhe institucioneve penale në Republikën e Kosovës
Zhvillimi i legjislacionit dhe institucioneve penale në Republikën e Kosovës Lufta e dytë botërore si dhe zhvillimet historike pas luftës patën ndikim në zhvillimet ekonomike, kulturore, historike të popujve të ndryshëm, të cilët u gjenden në shtetin e ashtuquajtur RSFJ – Jugosllavi.
Baza juridike e zbatimit të sanksioneve penale në Kosovë
Baza juridike e zbatimit të sanksioneve penale në Kosovë Në kuadër të sistemit të normave juridike me të cilat rregullohet realizimi i kërkesave penale-juridike të lindura me kryerjen e veprës penale, vërehen tri degë të së drejtës:-e drejta penale (e drejta materiale penale apo e drejta penale në kuptimin e ngushtë të fjalës); - e drejta e procedurës penale( e drejta e procedurës penale apo formale penale); dhe- e drejta e ekzekutimit të sanksioneve penale(e drejta e ekzekutive penale)
Të drejtat e fëmijëve në Kosovë obligim kushtetues, ndërkombëtar dhe moral
Të drejtat e fëmijëve në Kosovë obligim kushtetues, ndërkombëtar dhe moral Në këtë punim është marrë për bazë Kushtetuta e Republikës së Kosovës kryesisht neni 22 i Kushtetutës, i cili përmbledh llojet e instrumenteve ndërkombëtare të cilat janë direkt të kyçura në mbrojtjen e të drejtave të fëmije edhe në Republikën e Kosovës Kosovës , reflektimin e garantueshmërisë se Kushtetutës dhe krahasimin e situatës së sigurisë së fëmijëve në aspekte të ndryshme.
Siguria dhe trajtimi i të burgosurve dëshmitarë të mbrojtur
Siguria dhe trajtimi i të burgosurve dëshmitarë të mbrojtur Të burgosurit dëshmitare të mbrojtur janë kategori e veçantë e cila kërkon trajtim adekuat institucional në përputhje me standardet ndërkombëtare duke pasur çdo herë kujdes ne ruajtjen dhe sigurinë e tyre.
Dënimnet alternative një risi e Kodit Penal  të Republikës së Kosovës
Dënimnet alternative një risi e Kodit Penal të Republikës së Kosovës Republika e Kosovës edhe pse e re për nga shtetësia, në aspektin e legjislacionit dhe institucioneve penale ka një rrjedhë shumë interesante, e cila në vetvete ngërthen aktet dhe institucionet në kuadër të ish-Jugosllavisë, Serbisë, Protektoratit të OKB-së dhe së fundmi pas pavarësisë edhe legjislacionin dhe institucionet e Republikës së Kosovës.