Shërbime juridike për çështje penale

Shërbime juridike për çështje penale
Jemi të specializuar për çështjet penale. Disa nga shërbimet (interpretim, mbrojtje, përfaqësim) që ofrojmë në lidhje me të drejtën penale, janë:
 
 
 
 
 
 
1.      Interpretim i ligjeve dhe i të drejtës penale.
2.      Mbrojtje e të pandehurit, të dyshuarit.
3.      Përfaqësim i të dëmtuarit (funksioni i mbrojtjes, interpretimit dhe përfaqësimit).
3.1.     Kriminologji dhe kriminalistikë (krimet e renda).
3.2.     Aspektet procedurale penale.
3.3.     Penalogji dhe politika kriminale.
4.      Interpretim i ligjit penal,  kodit penal,  dhe legjislacionit penal.
5.      Interpretim i normave nënligjore dhe akteve të përgjithshme.
6.      E drejta penale për të mitur.
7.      Advokim në çështjet e paraburgimit.
8.      Ofrim i shërbimeve të mbrojtjes ligjore në rastet e mbrojtjes së detyrueshme.
9.      Ndihmë në mjete të jashtëzakonshme juridike:
9.1.     Zbutje e jashtëzakonshme e dënimit.
9.2.     Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë.
9.3.     Kërkesë për lirim me kusht.
9.4.     Kërkesa për përsëritjen e procedurës revizion etj.
10.      Ndihmë në masa të trajtimit të detyrueshëm dhe sanksioneve penale.
11.      Marrëveshje mbi pranimin e fajësisë (në favor të klientit në proporcion me veprën dhe informatën) pranë prokurorive.
12.      Mbrojtje ligjore në rastet e ekstradimit të dyshuarve, pandehurve, shtetas të huaj në procedurë penale.
13.      Tjera (klienti e shpjegon rastin e tij, bashkërisht e analizojmë situatën dhe nxjerrim konkluzionet relevante dhe ecurinë e zgjidhjes së problemit në lidhje më të drejtën penale).